SKOLEN

skolens VISION

Vores ambition er at medskabe ansvarsfulde verdensborgere med bæredygtige livssyn. Dette gælder både i forhold til børnenes eget mentale helbred, deres nysgerrighed og kritiske refleksionsevne. Selvindsigt og selvværd styrkes ved at give børnene en forudsætning for udsyn. Hermed lærer børnene at finde og udvikle deres roller i fællesskaber på lokalt og globalt plan. Vi ønsker at klæde børnene på til at kunne navigere og indgå i en foranderlig og globaliseret verden og give dem værktøjer, der øger deres muligheder for at ændre på verdens klimamæssige og teknologiske udfordringer.

Vi fokuserer på dialogbaseret undervisning, hvor medbestemmelse, anerkendelse og ansvar hjælper børnene til at blive proaktive og dermed i stand til selv at kunne løse praktiske og sociale problemer. Dette sker med støtte fra og i samspil med kompetente og nærværende voksne. 

Undervisning i naturen giver en naturlig løsningsorienteret tilgang til udfordringer på et praktisk såvel som et abstrakt plan. Dermed bliver børnene ikke kun bedre til at reparere i stedet for at erstatte, men også øvet i at tænke mere åbensindet og abstrakt på intellektuelle og følelsesmæssige udfordringer.

Det er vigtigt for os at give børnene en stemme og et medansvar for egen udvikling, og samtidig at være opmærksomme på, at værne om deres ret til at være børn og give slip på kontrollen. Nysgerrighed og fantasi er kardinalpunkter i undervisning og samvær  Vi tror på, at denne tilgang fordrer børnenes engagement og vi lægger stor vægt på at både børn og voksne bevarer deres barnlige begejstring ved at undersøge, lære og udvikle. 

På Lillesyd Friskole er vi overbeviste om at en motivation, der er bæredygtig, skal komme indefra. Derfor ønsker vi at skabe et læringsmiljø, hvor ønsket om at lære er baseret på barnets egen motivation og ikke krav udefra. Med denne tankegang tror vi således på, at vi giver børnene et solidt fundament for at træffe gode valg for både sig selv og andre

grundtvigkoldske
rødder

Med vores Grundtvig-koldske værdiafsæt lægger vi vægt på at skabe et skoleliv, der resonerer med det egentlige levede liv, den frie opbyggelige samtale og gensidig erfaringsudveksling på tværs af aldersskel, køn, og position. Undervisningens mål må ikke blokere for barnets iboende nysgerrighed, men derimod skabe rum for at denne kan blomstre.

Dette fokus betyder konkret at skolens voksne er fleksible i tilrettelæggelsen af dagens undervisning, idet vi på Lillesyd Friskole prioritere tid og rum til at gribe de unikke input børnene bidrager med. I praksis kan dette betyde, at et uventet fund af sommerfuglelarver ikke anses om en forstyrrelse men en kærkommen mulighed for at gøre undervisningen interessant og relaterbar.

Forældreinddragelse

Lillesyd Friskole er skabt af forældrenes engagement, frivillighed og initiativ.
Som forælder på skolen er man en del af fællesskabet, der både er med til at definere skolens indhold og sørge for at rammerne omkring undervisningen er gode.

Da vi er en Grundtvig-Koldsk funderet skole, inviterer vi forældre såvel som bedsteforældre til at bidrage til undervisningen med livsfortællinger, erhvervsberetninger eller interesseområder.

Vi ønsker at berige børnene med mangfoldige livserfaringer, der formidles af de mennesker der på egen hånd har gjort sig dem. På denne måde, bliver børnene bevidste om en bred vifte af livsvalg, som de kan spejle sig i, når de drømmer sig ind i deres egen fremtid.

Derudover vil der være brug for mere lavpraktisk hjælp, både forældre imellem og på skolen. Forældreinddragelsen vil således konkret udmønte sig i frivillige arbejdsdage og sociale og faglige arrangementer, hvorved  forældrefællesskabet styrkes.

Personale

BRIAN SKAANNING JACOBSEN

Kontakt: bj@lillesyd-friskole.dk

Lærer

Inden vi var så heldige at få Brian hos os på LSF, har han været lærer i folkeskolen i 25 år, hvor han har undervist i primært idræt, biologi og geografi. De sidste 20 år har han boet i Herfølge og været på Strøbyskolen på Stevns.
 
Brian siger selv:
“Jeg har hele tiden syntes, at hele Lillesyd-projektet er super fedt. Da muligheden for at arbejde på Lillesyd Friskole bød sig, var jeg ikke i tvivl om at slå til. En udeskole med med højt til loftet, hvor børnene primært bliver klogere på verden ved selv at sanse den gennem hele kroppen. Her er der fleksibilitet og mange muligheder for at skabe en spændende læring hver dag. Her har vi skov og sø, vi dyrker afgrøder og har nærværet, fællesskabet, sang og samværet i centrum. Helt igennem et skønt sted, der giver børnene en fantastisk hverdag og stor glæde ved indlæring.
Og så er jeg så glad for at være Teamleder for så dejligt et team.”

ROSE MARIE ERIKSEN

Kontakt: re@lillesyd-friskole.dk

Pædagog

Rose er fantastisk med børnene, og hun giver vores mindste skolebørn den tryghed, der er afgørende for at de kan lære og udvikle sig. Rose er uddannet pædagog. og er hos vores 0. og 1. klasse i skoletiden og i vores SFO om eftermiddagen. Rose har bibragt skolen en solid pædagogisk og faglig ballast med hendes erfaring fra både SFO og senest en børnehave, hvor Rose arbejdede som sprogansvarlig og fagligt fyrtårn, hvor hun underviste sine kollegaer i at implementere de nye styrkede læreplaner i daglig praksis. Derudover har Rose erfaring fra psykiatrien og en misbrugsenhed og er ydermere uddannet kontorassistent.
 
Rose siger selv: 
“Lillesyd Friskoles vision lægger sig tæt op ad mit eget værdisæt, om det gode børneliv, hvor der er frihed, rummelighed og respekt for børns naturlige lyst til læring. Jeg synes, det er fantastisk at møde ind dagligt til glade kollegaer, der brænder for skolen, forældre med enormt stort engagement og børn, der er i trivsel.”

KATRINE MUNK SKOVBO

Pædagog
 
Katrine er uddannet socialpædagog og har læst neuropædagogik. Inden vi fik glæden af at have Katrine på LSF, har hun arbejdet på et botilbud for meget sårbare børn og familier i 6 år og efterfølgende på en stor folkeskole i 6 år. Katrine møder altid os alle sammen – børn, forældre og kollegaer med et kæmpe skønt smil og åbenhed.
 
Katrine siger selv:
“Min erfaring og baggrund har lagt et fagligt fokus for mig på, at børn skal have vilkår, der gør dem i stand til at deltage i skolen og deres hverdag med ro, tryghed, gå på mod og robusthed. Fra mit perspektiv har udeskolen mulighed for at skabe et miljø, hvor børn kan komme tæt på naturen, og hvor de gennem oplevelser heri, finder balance og derved overskud til at udvikle sig. Som personale deler vi de oplevelser med børnene og oplever også selv i høj grad velvære, ro og overskud. Det giver en skoledag, der er dynamisk og levende for alle parter.” 

LEDELSE

FORSTANDER
Jesper Havaleschka er skolens forstander. Han er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i folkeskolen inden han tog en kandidat i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Han har blandt andet arbejdet med børn på kanten og i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
Jesper er desuden en af initiativtagerne til Lillesyd Friskole og derudover far til Annelise som går på skolen.

BESTYRELSE
Skolens bestyrelse består af en gruppe engagerede forældre samt medlemmer af den oprindelige initiativgruppe. Det er en mangfoldig gruppe, hvilket vi oplever som en enorm styrke. Sammen skaber vi grundlaget for en bæredygtig skolegang for vores børn. Som del af forældrekredsen på Lillesyd Friskole kan man blive en del af bestyrelsen ved den årlige generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen:

Forperson:
Sara Pernille Taasby


Næstforperson:

Zia Steinmetz Johansen

Kasserer:
Kristine Thorup

Forældrekredsrepræsentant:
Sandra Piper Olesen

Skolekredsrepræsentant:
Per Slyngborg

Suppleant (skolekredsen):
Lise Palm

 

SKOLENS ADVISORY BOARD
På Lillesyd Friskole har vi allieret os med nogle af landets førende forskere inden for skole- og uddannelsesområdet. Ved løbende at rådføre os med vores advisory board sikrer vi, at vores visioner og fremtidsplaner er i takt med aktuel viden om udvikling og trivsel hos skolebørn.
Vores advisory board  består af:

Ove Korsgaard,
professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet

Ove har særligt forsket i folkehøjskoler og demokrati. Ove er forfatter til en lang række bøger om blandt andet den Grundtvigianske skoleførelse.  Gennem en længerevarende indsats har han ydet et praktisk og teoretisk bidrag til at udvikle og formidle højskole pædagogikken. 

Ove har gennem et langt virke som lærer, forstander og formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark i praksis, både med tale og skrift, været medvirkende til at sætte skoleformen i spil og til debat. 

I 2019 modtog han Højskolepædagogisk Pris for “i mange år at have fungeret som en regulær enmandshær i arbejdet med at kaste lys over den danske oplysningstradition, sådan som den især har været forbundet med de frie skoler”.

Lucas Cone Lundbye,
Ph.d.-studerende med fokus på uddannelsesteknologi

Lucas’ forskning undersøger private og kommercielle interesser i det offentlige uddannelsessystem. I dialog med lærere, skoleledere, elever og virksomheder forsøger han gennem sit ph.d.-projekt at kortlægge, hvordan ikke-statslige aktører påvirker skolers praksisser, lærer-elev relationer og pædagogiske formål. Hans overordnede interesse- og vejledningsområder inkluderer uddannelsesteknologi, policy-studier, pædagogisk filosofi, kritisk pædagogik, samt forskellige former for involvering af virksomheder og private fonde i uddannelsessektoren.

Brian Degn Mårtensen,
lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Brian er forfatter til bøger og artikler om filosofi, videnskabsteori, pædagogik og undervisning, og er desuden forelæser og foredragsholder i både ind- og udland. Især er Brian kendt for sin kritik af konkurrencestaten, men han har også beskæftiget sig med en række andre temaer – fra videnskabsteori til teologiske spørgsmål. Blandt hans mest læste bøger er Tilblivelse og tilsynekomstKonkurrencestatens pædagogik og Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring.

Nadia Raphael Rathje,
ph.d. stipendiat med projekt om uddannelse for bæredygtig udvikling i skolens praksis, samt tidligere skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager

Nadia har en livslang interesse i udvikling af pædagogik og didaktik i både teori og praksis og ikke mindst i samspillet mellem dem. Hun har været lektor i læreruddannelsen og siden været med til at opstarte Den Grønne Friskole på Amager som skoleleder i skolens fem første leveår. Nu forsker hun i, hvad det vil sige at arbejde for bæredygtig udvikling i skolens praksis. Hvordan kan vi forstå og imødekomme de store dilemmaer og udfordringer vores uddannelsessystem står over for, hvis uddannelse skal medvirke til, at vi kan møde vores tids største udfordringer om en mere bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig fremtid.

Petra Daryai-Hansen,
lektor i fremmedsprogsdidaktik

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik og uddannelsesleder for tværdisciplinære kurser og uddannelser ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. 

Hun har været involveret i både internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik og tidligere sprogstart. 

 

 

Klara Korsgaard,
Forfatter og tidligere leder af Nationalt Videnscenter for Læsning

Klara er leder, lærer og vejleder med flair for strategisk, pædagogisk-didaktisk undervisnings- og skoleudvikling. Tidligere har Klara siddet som leder for Nationalt Videncenter for Læsning og har skrevet en række bøger omkring opdagende skrivning. Opdagende skrivning bygger på teorien om at børn er klar til at skrive, før de er klar til at læse. Derfor bør introduktionen til det skrevne ord gå gennem skrivningen, fremfor læsningen.

Faciliteter

Skolens faciliteter spreder sig over hele LilleSyds 2,3 hektar store område. Der er rum til fællessang, fordybelse og til udforskning og leg.
Det meste af området er natur, enge og små granskove – køkkenhave og et 120 kvm stort drivhus, orangeri samt dyrehold. Vi har grise, geder, høns og påfugle.

Friskolen har fået tildelt det såkaldte ‘trekantsstykke’, som er placeret overfor geder og høns. Der er masser af plads til f.eks at bygge et shelter, lave bålplads og lave skovhave. Her bliver de fysiske faciliteter placeret. På samme mark ligger også skolekontor-hytten.
Noget af undervisningen vil foregå i det store Orangeri, som ligger mellem Gildesal og trekantsstykket. Her vil elever og lærere kunne nyde en kombineret indendørs/udendørs oplevelse og tænde op i den store pejs.
I LilleSyds Gildesal vil der hver morgen kaldes til samling og morgensang. Der er højt til loftet og plads til store armbevægelser. Her er også mulighed for at trække undervisningen indendørs og der er projektor og lærred.
I forbindelse med Gildesalen har vi LilleSyds store industrikøkken, der kan indgå i jord-til-bord-undervisning.
Sidst men ikke mindst har vi forhindringsbanen, som giver god motion og benhårde udfordringer.

Snack- og bålmadsordning

Vi har en ambition om at etablere en fuld madordning alle ugens dage, hvor børnene indgår i madlavningen som del af undervisningen.

Indtil videre har vi én fast ugedag hvor vi laver mad over bål i fællesskab med børnene. Der er eftermiddags grønt og frugt hver dag.
Vi arbejder på at indlejre en grundlæggende forståelse for selvforsyning hos børnene. Derfor dyrker vi selv de råvarer vi skal bruge, i det omfang vi kan

Derudover har vi venner i lokalområdet som dyrker grøntsager, æg, honning mv. Dem samarbejder vi med så vi kan tage på besøg og hjælpe med høsten.
Når selvforsyningen ikke slår til, køber vi resterende råvarer udefra. Vi bestræber os på at købe økologisk såfremt det er muligt.
 
Prisen på snack- og bålmadsordningen er inkluderet i den månedlige skolebetaling.

priser

Den månedlige skolebetaling for skole inkl. SFO er 2400,-.
For nye børn der starter på 0. klassetrin, tilbyder vi førskole-SFO fra april, i det pågældende skoleår barnet skal starte i skole. Vi anbefaler at tage imod førskole-SFO, da børnene her får særlig pædagogisk omsorg, så de er bedst klædt på til skolestart i august. Prisen på førskole-SFO er 2600,- om måneden.

Betaling for friskole foregår med 12 lige store rater, hvor hver rate antager en sum af 1850,- for første barn, 1700,- for andet barn og 1550,- for tredje barn. Efter tredje barn ydes der ikke yderligere søskende rabatter.

Den tilknyttede skole-SFO og klubordning er en integreret del af friskolen og koster yderligere 550,-, hvori der indgår et beløb på 50,- til friskolens solidaritetspulje. Hverken SFO og klubordning eller snack- og bålmadsordning kan fravælges.

Således beløber de samlede udgifter sig for 1. barn til 2400,-, 2. barn til 2250,- og 3. barn til 2100,- om måneden.

BEMÆRK: Der tillægges et indmeldelsesbeløb på 1500,- kroner til nye familier som er et engangsbeløb der betales når barnet er blevet indskrevet på skolen.
 
Ved en eventuel udmeldelse faktureres der for indeværende måned + 1 måned.
 
 
 

forældrekreds
og skolekreds

Som forælder på Lillesyd Friskole er man automatisk medlem af forældrekredsen og dermed både stemme- og opstillingsberettiget til bestyrelsen ved den årlige  generalforsamling.
 
Derudover tilbyder vi friskolens øvrige interessenter (familie, venner, bedsteforældre, lokale erhvervsdrivende, naboskoler og samarbejdspartnere) at melde sig ind i skolekredsen.
Medlemskab af skolekredsen er gratis og giver adgang til at deltage i skolens faglige og sociale arrangementer. Arrangementerne kan eksempelvis være faglige oplæg om bæredygtighed, økologisk dyrkning, udeskoleliv, pædagogik og undervisning eller sociale events som koncerter, teater, middag og ølsmagning mv.
Som medlem af skolekredsen indbydes man desuden til den årlige generalforsamling, hvor man også er stemme- og opstillingsberettiget til bestyrelsen.
 
Som ny skole er skolekredsen endnu ikke meget udbredt, så vi opfordrer alle der har lyst til at blive medlem og formidle viden om dens tilbud. Det økonomiske bidrag til skolekredsen hjælper os til at udvikle skolen og kan derfor også ses som en velgørende støtte til skolen.

SKOLEKREDS-ARRANGEMENTER

Igen i år byder vi ind til skolekredsarrangement.

Skolekredsarrangementerne er åbne for alle uanset tilknytning til friskolen. De er gratis og har til formål, at bidrage til den grundlæggende pædagogiske dialog i lokalsamfundet. Deltagerne er traditionelt en blanding af forældre og fagfolk med tilknytning til grundskolen. Arrangementerne afholdes på Lillesyd, Bjergvej 8, 4681 Herfølge. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te og vand.
Eventuelle spørgsmål rettes til forstander Jesper Havaleschka på tlf. 42664570.

TEMA: UDESKOLERUM & MIYAWAKI-SKOV
Afholdes den 26.10 i tidsrummet 19-21.

Oplægsholder: Signe Schrøder, Projektleder for Skoleskove i Landsforeningen Praktisk Økologi.

Signe vil på dagen introducere os til projektet Skoleskove. Et projekt der har til formål at skabe flere naturlige udeskolerum i de danske grundskoler og bibringe eleverne naturforståelse. Lillesyd Friskole er én af de skoler, der i år deltager i projektet. Målet for de deltagende skoler er at plante en såkaldt Miyawaki-skov. Signe vil fortælle om; Hvad en Miyawaki-skov egentlig er? Hertil hvad det er naturen, som undervisnings- eller læringsrum, kan bibringe undervisningen og børnene.

TEMA: OM DIGITALISERING
Afholdes den 25.01 i tidsrummet 19-21.

Oplægsholder: Lucas Anthony Lundbye Cone, Ph.d. og adjunkt i pædagogik på Københavns Universitet

Med udgangspunkt i sin forskning i det levede skoleliv med teknologier tager Lucas os med ind i digitaliseringen af grundskolen. Her kommer han til at tegne et billede af en udvikling, der har været præget af forhastet politikudvikling og stærke kommercielle kræfter. En udvikling, der i dag sætter nogle mulighedsbetingelser, der rækker langt udover arbejdet med børnenes digitale dannelse og teknologiforståelse. Lucas vil I sit oplæg spørge, hvordan vi på skoler og i børnelivet generelt kan medtænke digitale teknologier som aktører i opdragelse og undervisning på måder, der modstår opmærksomhedsøkonomiens logikker om fastholdelse og pædagogisk monopolisering.

TEMA: TIDLIG FREMMEDSPROGSTART & FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK
Afholdes den 23.05 i tidsrummet 19-21.

Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen, Lektor i fremmedsprogsdidaktik på Københavns Universitet

Petra introducerer os til begreberne ’tidlig sprogstart’ og ’flersprogethedsdidaktik’. Dermed til den forskning og de argumenter der er for at starte fremmedsprogene tidligere end normalt ift. den gængse fagrække og hvordan der kan brygges bro mellem sprog i den tidligere sprogstart. Med Petra spørger vi; Hvad indebærer tidlig sprogstart og flersprogethedsdidaktik? Hvad vindes – og hvordan? Hvordan passer tilgangene ind i skolens hverdag? Og, ikke mindst, hvilken særlig didaktik påkalder tilgangene sig?

 

vedtægter

Skolens vedtægter er vedtaget den 13. februar 2023 og godkendt af Undervisningsministeriet den 27. april 2023 samt offentliggjort på hjemmesiden den 28. april 2023.

Du kan læse vedtægter for Lillesyd Friskole her:

skolens VISION

Vores ambition er at medskabe ansvarsfulde verdensborgere med bæredygtige livssyn. Dette gælder både i forhold til børnenes eget mentale helbred, deres nysgerrighed og kritiske refleksionsevne. Selvindsigt og selvværd styrkes ved at give børnene en forudsætning for udsyn. Hermed lærer børnene at finde og udvikle deres roller i fællesskaber på lokalt og globalt plan. Vi ønsker at klæde børnene på til at kunne navigere og indgå i en foranderlig og globaliseret verden og give dem værktøjer, der øger deres muligheder for at ændre på verdens klimamæssige og teknologiske udfordringer.

Vi fokuserer på dialogbaseret undervisning, hvor medbestemmelse, anerkendelse og ansvar hjælper børnene til at blive proaktive og dermed i stand til selv at kunne løse praktiske og sociale problemer. Dette sker med støtte fra og i samspil med kompetente og nærværende voksne. 

Undervisning i naturen giver en naturlig løsningsorienteret tilgang til udfordringer på et praktisk såvel som et abstrakt plan. Dermed bliver børnene ikke kun bedre til at reparere i stedet for at erstatte, men også øvet i at tænke mere åbensindet og abstrakt på intellektuelle og følelsesmæssige udfordringer.

Det er vigtigt for os at give børnene en stemme og et medansvar for egen udvikling, og samtidig at være opmærksomme på, at værne om deres ret til at være børn og give slip på kontrollen. Nysgerrighed og fantasi er kardinalpunkter i undervisning og samvær  Vi tror på, at denne tilgang fordrer børnenes engagement og vi lægger stor vægt på at både børn og voksne bevarer deres barnlige begejstring ved at undersøge, lære og udvikle. 

På Lillesyd Friskole er vi overbeviste om at en motivation, der er bæredygtig, skal komme indefra. Derfor ønsker vi at skabe et læringsmiljø, hvor ønsket om at lære er baseret på barnets egen motivation og ikke krav udefra. Med denne tankegang tror vi således på, at vi giver børnene et solidt fundament for at træffe gode valg for både sig selv og andre.

grundtvigkoldske rødder

Med vores Grundtvig-koldske værdiafsæt lægger vi vægt på at skabe et skoleliv, der resonerer med det egentlige levede liv, den frie opbyggelige samtale og gensidig erfaringsudveksling på tværs af aldersskel, køn, og position. Undervisningens mål må ikke blokere for barnets iboende nysgerrighed, men derimod skabe rum for at denne kan blomstre.

Dette fokus betyder konkret at skolens voksne er fleksible i tilrettelæggelsen af dagens undervisning, idet vi på Lillesyd Friskole prioritere tid og rum til at gribe de unikke input børnene bidrager med. I praksis kan dette betyde, at et uventet fund af sommerfuglelarver ikke anses om en forstyrrelse men en kærkommen mulighed for at gøre undervisningen interessant og relaterbar.

Forældreinddragelse

Lillesyd Friskole er skabt af forældrenes engagement, frivillighed og initiativ.
Som forælder på skolen er man en del af fællesskabet, der både er med til at definere skolens indhold og sørge for at rammerne omkring undervisningen er gode.
Da vi er en Grundtvig-Koldsk funderet skole, inviterer vi forældre såvel som bedsteforældre til at bidrage til undervisningen med livsfortællinger, erhvervsberetninger eller interesseområder.

Vi ønsker at berige børnene med mangfoldige livserfaringer, der formidles af de mennesker der på egen hånd har gjort sig dem. På denne måde, bliver børnene bevidste om en bred vifte af livsvalg, som de kan spejle sig i, når de drømmer sig ind i deres egen fremtid.

Derudover vil der være brug for mere lavpraktisk hjælp, både forældre imellem og på skolen. Forældreinddragelsen vil således konkret udmønte sig i frivillige arbejdsdage og sociale og faglige arrangementer, hvorved  forældrefællesskabet styrkes.

Personale

BRIAN SKAANNING JACOBSEN

Kontakt: bj@lillesyd-friskole.dk

Lærer

Inden vi var så heldige at få Brian hos os på LSF, har han været lærer i folkeskolen i 25 år, hvor han har undervist i primært idræt, biologi og geografi. De sidste 20 år har han boet i Herfølge og været på Strøbyskolen på Stevns.
 
Brian siger selv:
“Jeg har hele tiden syntes, at hele Lillesyd-projektet er super fedt. Da muligheden for at arbejde på Lillesyd Friskole bød sig, var jeg ikke i tvivl om at slå til. En udeskole med med højt til loftet, hvor børnene primært bliver klogere på verden ved selv at sanse den gennem hele kroppen. Her er der fleksibilitet og mange muligheder for at skabe en spændende læring hver dag. Her har vi skov og sø, vi dyrker afgrøder og har nærværet, fællesskabet, sang og samværet i centrum. Helt igennem et skønt sted, der giver børnene en fantastisk hverdag og stor glæde ved indlæring.
Og så er jeg så glad for at være Teamleder for så dejligt et team.”

ROSE Marie ERIKSEN

Kontakt: re@lillesyd-friskole.dk

Pædagog

Rose er fantastisk med børnene, og hun giver vores mindste skolebørn den tryghed, der er afgørende for at de kan lære og udvikle sig. Rose er uddannet pædagog. og er hos vores 0. og 1. klasse i skoletiden og i vores SFO om eftermiddagen. Rose har bibragt skolen en solid pædagogisk og faglig ballast med hendes erfaring fra både SFO og senest en børnehave, hvor Rose arbejdede som sprogansvarlig og fagligt fyrtårn, hvor hun underviste sine kollegaer i at implementere de nye styrkede læreplaner i daglig praksis. Derudover har Rose erfaring fra psykiatrien og en misbrugsenhed og er ydermere uddannet kontorassistent.
 
Rose siger selv: 
“Lillesyd Friskoles vision lægger sig tæt op ad mit eget værdisæt, om det gode børneliv, hvor der er frihed, rummelighed og respekt for børns naturlige lyst til læring. Jeg synes, det er fantastisk at møde ind dagligt til glade kollegaer, der brænder for skolen, forældre med enormt stort engagement og børn, der er i trivsel.”

KATRINE MUNK SKOVBO

Pædagog
 
Katrine er uddannet socialpædagog og har læst neuropædagogik. Inden vi fik glæden af at have Katrine på LSF, har hun arbejdet på et botilbud for meget sårbare børn og familier i 6 år og efterfølgende på en stor folkeskole i 6 år.
Katrine møder altid os alle sammen – børn, forældre og kollegaer med et kæmpe skønt smil og åbenhed.
 
Katrine siger selv:
“Min erfaring og baggrund har lagt et fagligt fokus for mig på, at børn skal have vilkår, der gør dem i stand til at deltage i skolen og deres hverdag med ro, tryghed, gå på mod og robusthed.
Fra mit perspektiv har udeskolen mulighed for at skabe et miljø, hvor børn kan komme tæt på naturen, og hvor de gennem oplevelser heri, finder balance og derved overskud til at udvikle sig. Som personale deler vi de oplevelser med børnene og oplever også selv i høj grad velvære, ro og overskud. Det giver en skoledag, der er dynamisk og levende for alle parter.” 
 

LEDELSE

FORSTANDER
Skolens forstander:
Jesper Havaleschka

Jesper er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i folkeskolen inden han blev uddannet kandidat i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Han har blandt andet arbejdet med børn på kanten og i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
Jesper er desuden en af initiativtagerne til Lillesyd Friskole og derudover far til Annelise som går på skolen. 

BESTYRELSE
Skolens bestyrelse består af en gruppe engagerede forældre samt medlemmer af den oprindelige initiativgruppe. Det er en mangfoldig gruppe, hvilket vi oplever som en enorm styrke. Sammen skaber vi grundlaget for en bæredygtig skolegang for vores børn. Som del af forældrekredsen på Lillesyd Friskole kan man blive en del af bestyrelsen ved den årlige generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen:

Forperson: 
Sara Pernille Taasby

Næstforperson:
Zia Steinmetz Johansen

Kasserer:
Kristine Thorup

Forældrekredsrepræsentant:
Sandra Piper Olesen

Skolekredsrepræsentant:
Per Slyngborg

Suppleant (skolekredsen):
Lise Palm

 

SKOLENS ADVISORY BOARD
På Lillesyd Friskole har vi allieret os med nogle af landets førende forskere inden for skole- og uddannelsesområdet. Ved løbende at rådføre os med vores advisory board sikrer vi, at vores visioner og fremtidsplaner er i takt med aktuel viden om udvikling og trivsel hos skolebørn.
Vores advisory board består af:

Ove Korsgaard,
professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet
Ove har særligt forsket i folkehøjskoler og demokrati. Ove er forfatter til en lang række bøger om blandt andet den Grundtvigianske skoleførelse.  Gennem en længerevarende indsats har han ydet et praktisk og teoretisk bidrag til at udvikle og formidle højskole pædagogikken. 

Ove har gennem et langt virke som lærer, forstander og formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark i praksis, både med tale og skrift, været medvirkende til at sætte skoleformen i spil og til debat. 

I 2019 modtog han Højskolepædagogisk Pris for i mange år at have fungeret som en regulær enmandshær i arbejdet med at kaste lys over den danske oplysningstradition, sådan som den især har været forbundet med de frie skoler”.

Lucas Cone Lundbye,
Ph.d.-studerende med fokus på uddannelsesteknologi
Lucas’ forskning undersøger private og kommercielle interesser i det offentlige uddannelsessystem. 
I dialog med lærere, skoleledere, elever og virksomheder forsøger han gennem sit ph.d.-projekt at kortlægge, hvordan ikke-statslige aktører påvirker skolers praksisser, lærer-elev relationer og pædagogiske formål.
Hans overordnede interesse- og vejledningsområder inkluderer uddannelsesteknologi, policy-studier, pædagogisk filosofi, kritisk pædagogik, samt forskellige former for involvering af virksomheder og private fonde i uddannelsessektoren.

Brian Degn Mårtensen,
lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Brian er forfatter til bøger og artikler om filosofi, videnskabsteori, pædagogik og undervisning, og er desuden forelæser og foredragsholder i både ind- og udland.
Især er Brian kendt for sin kritik af konkurrencestaten, men han har også beskæftiget sig med en række andre temaer – fra videnskabsteori til teologiske spørgsmål. Blandt hans mest læste bøger er Tilblivelse og tilsynekomst, Konkurrencestatens pædagogik og Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring.

Nadia Raphael Rathje,
ph.d. stipendiat med projekt om uddannelse for bæredygtig udvikling i skolens praksis, samt tidligere skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager

Nadia har en livslang interesse i udvikling af pædagogik og didaktik i både teori og praksis og ikke mindst i samspillet mellem dem. Hun har været lektor i læreruddannelsen og siden været med til at opstarte Den Grønne Friskole på Amager som skoleleder i skolens fem første leveår. Nu forsker hun i, hvad det vil sige at arbejde for bæredygtig udvikling i skolens praksis. Hvordan kan vi forstå og imødekomme de store dilemmaer og udfordringer vores uddannelsessystem står over for, hvis uddannelse skal medvirke til, at vi kan møde vores tids største udfordringer om en mere bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig fremtid?

Petra Daryai-Hansen,
lektor i fremmedsprogsdidaktik

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik og uddannelsesleder for tværdisciplinære kurser og uddannelser ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. 

Hun har været involveret i både internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik og tidligere sprogstart. 

 

 

Klara Korsgaard,
Forfatter og tidligere leder af Nationalt Videnscenter for Læsning

Klara er leder, lærer og vejleder med flair for strategisk, pædagogisk-didaktisk undervisnings- og skoleudvikling. Tidligere har Klara siddet som leder for Nationalt Videncenter for Læsning og har skrevet en række bøger omkring opdagende skrivning. Opdagende skrivning bygger på teorien om at børn er klar til at skrive, før de er klar til at læse. Derfor bør introduktionen til det skrevne ord gå gennem skrivningen, fremfor læsningen.

 

Faciliteter

Skolens faciliteter spreder sig over hele LilleSyds 2,3 hektar store område. Der er uderum til fællessang, fordybelse og til udforskning og leg.
Det meste af området er natur, enge, søer og små granskove – køkkenhave og et 120 kvm stort drivhus, orangeri samt dyrehold. Vi har grise, geder, får, høns, katte, kaniner og påfugle. Disse uderum er vores primære underivsningslokaler, skolegård og fordybelsesrum.

Som udeskole er vi udenfor 90 procent af tiden. Når vejret er værst eller når det fagligt og praktisk giver bedre mening kan vi søge ly, i vores “langhus”, tipier, orangeri. Vi har også mulighed for at anvende LilleSyds gildesal, hvor der er højt til loftet og plads til store armbevægelser. Her er også mulighed for at trække undervisningen indendørs, da der er projektor og lærred.

I forbindelse med Gildesalen har vi LilleSyds store industrikøkken, der indgår i jord-til-bord-undervisningen.

Lillesyd Friskole er i konstant udvikling og vi arbejder hele tiden på at udvide skolen så vi hvert år kan bygge endnu et klassetrin på. Byggeplaner for skolens færdige udtryk og faciliteter er noget vi arbejder på løbende og som forælder på en nystartet skole som vores kan man få indflydelse på hvordan skolen skal udforme sig.

Snack- og bålmadsordning

Vi har en ambition om at etablere en fuld madordning alle ugens dage, hvor børnene indgår i madlavningen som del af undervisningen. 

Indtil videre har vi én fast ugedag hvor vi laver mad over bål i fællesskab med børnene. Der er eftermiddags grønt og frugt hver dag.

Vi arbejder på at indlejre en grundlæggende forståelse for selvforsyning hos børnene. Derfor dyrker vi selv de råvarer vi skal bruge, i det omfang vi kan.

Derudover har vi venner i lokalområdet som dyrker grøntsager, æg, honning mv. Dem samarbejder vi med så vi kan tage på besøg og hjælpe med høsten. Når selvforsyningen ikke slår til, køber vi de resterende råvarer udefra. Vi bestræber os på at købe økologisk, såfremt det er muligt.
 
Prisen på snack- og bålmadsordningen er inkluderet i den månedlige skolebetaling.

Priser

Den månedlige skolebetaling for skole inkl. SFO er 2400,-.
For nye børn der starter på 0. klassetrin, tilbyder vi førskole-SFO fra april, i det pågældende skoleår barnet skal starte i skole. Vi anbefaler at tage imod førskole-SFO, da børnene her får særlig pædagogisk omsorg, så de er bedst klædt på til skolestart i august. Prisen på førskole-SFO er 2600,- om måneden.

Betaling for friskole foregår med 12 lige store rater, hvor hver rate antager en sum af 1850,- for første barn, 1700,- for andet barn og 1550,- for tredje barn. Efter tredje barn ydes der ikke yderligere søskende rabatter.

Den tilknyttede skole-SFO og klubordning er en integreret del af friskolen og koster yderligere 550,-, hvori der indgår et beløb på 50,- til friskolens solidaritetspulje. Hverken SFO og klubordning eller snack- og båldmadsordningen kan fravælges.

Således beløber de samlede udgifter sig for 1. barn til 2400,-, 2. barn til 2250,- og 3. barn til 2100,- om måneden.

BEMÆRK: Der tillægges et indmeldelsesbeløb på 1500,- kroner til nye familier som er et engangsbeløb der betales når barnet er blevet indskrevet på skolen.
 

Ved en eventuel udmeldelse faktureres der for indeværende måned + 1 måned.

Forældrekreds og Skolekreds

Som forælder på Lillesyd Friskole er man automatisk medlem af forældrekredsen og dermed både stemme- og opstillingsberettiget til bestyrelsen ved den årlige  generalforsamling.
 
Derudover tilbyder vi friskolens øvrige interessenter (familie, venner, bedsteforældre, lokale erhvervsdrivende, naboskoler og samarbejdspartnere) at melde sig ind i skolekredsen.
 
Medlemskab af skolekredsen er gratis og giver adgang til at deltage i skolens faglige og sociale arrangementer. Arrangementerne kan eksempelvis være faglige oplæg om bæredygtighed, økologisk dyrkning, udeskoleliv, pædagogik og undervisning eller sociale events som koncerter, teater, middag og ølsmagning mv.
Som medlem af skolekredsen indbydes man desuden til den årlige generalforsamling, hvor man også er stemme- og opstillingsberettiget til bestyrelsen.
 
Som ny skole er skolekredsen endnu ikke meget udbredt, så vi opfordrer alle der har lyst til at blive medlem og formidle viden om dens tilbud. Det økonomiske bidrag til skolekredsen hjælper os til at udvikle skolen og kan derfor også ses som en velgørende støtte til skolen.
 

SKOLEKREDSarrangementer

Igen i år byder vi ind til skolekredsarrangement.
Skolekredsarrangementerne er åbne for alle uanset tilknytning til friskolen. De er gratis og har til formål, at bidrage til den grundlæggende pædagogiske dialog i lokalsamfundet. Deltagerne er traditionelt en blanding af forældre og fagfolk med tilknytning til grundskolen. Arrangementerne afholdes på Lillesyd, Bjergvej 8, 4681 Herfølge. Der vil være mulighed for at købe kaffe, te og vand.
Eventuelle spørgsmål rettes til forstander Jesper Havaleschka på tlf. 42664570.

TEMA: UDESKOLERUM & MIYAWAKI-SKOV
Afholdes den 26.10 i tidsrummet 19-21.

Oplægsholder: Signe Schrøder, Projektleder for Skoleskove i Landsforeningen Praktisk Økologi.

Signe vil på dagen introducere os til projektet Skoleskove. Et projekt der har til formål at skabe flere naturlige udeskolerum i de danske grundskoler og bibringe eleverne naturforståelse. Lillesyd Friskole er én af de skoler, der i år deltager i projektet. Målet for de deltagende skoler er at plante en såkaldt Miyawaki-skov. Signe vil fortælle om; Hvad en Miyawaki-skov egentlig er? Hertil hvad det er naturen, som undervisnings- eller læringsrum, kan bibringe undervisningen og børnene.

TEMA: OM DIGITALISERING
Afholdes den 25.01 i tidsrummet 19-21.

Oplægsholder: Lucas Anthony Lundbye Cone, Ph.d. og adjunkt i pædagogik på Københavns Universitet

Med udgangspunkt i sin forskning i det levede skoleliv med teknologier tager Lucas os med ind i digitaliseringen af grundskolen. Her kommer han til at tegne et billede af en udvikling, der har været præget af forhastet politikudvikling og stærke kommercielle kræfter. En udvikling, der i dag sætter nogle mulighedsbetingelser, der rækker langt udover arbejdet med børnenes digitale dannelse og teknologiforståelse. Lucas vil I sit oplæg spørge, hvordan vi på skoler og i børnelivet generelt kan medtænke digitale teknologier som aktører i opdragelse og undervisning på måder, der modstår opmærksomhedsøkonomiens logikker om fastholdelse og pædagogisk monopolisering.

TEMA: TIDLIG FREMMEDSPROGSTART & FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK
Afholdes den 23.05 i tidsrummet 19-21.

Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen, Lektor i fremmedsprogsdidaktik på Københavns Universitet

Petra introducerer os til begreberne ’tidlig sprogstart’ og ’flersprogethedsdidaktik’. Dermed til den forskning og de argumenter der er for at starte fremmedsprogene tidligere end normalt ift. den gængse fagrække og hvordan der kan brygges bro mellem sprog i den tidligere sprogstart. Med Petra spørger vi; Hvad indebærer tidlig sprogstart og flersprogethedsdidaktik? Hvad vindes – og hvordan? Hvordan passer tilgangene ind i skolens hverdag? Og, ikke mindst, hvilken særlig didaktik påkalder tilgangene sig?

VEDTÆGTER

Skolens vedtægter er vedtaget den 13. februar 2023 og godkendt af Undervisningsministeriet den 27. april 2023 samt offentliggjort på hjemmesiden den 28. april 2023.

Du kan læse vedtægter for Lillesyd Friskole her

KONTAKT

FØLG OS

LILLESYD FRISKOLE @ 2022