SKOLEN

skolens VISION

Vores ambition er at medskabe ansvarsfulde verdensborgere med bæredygtige livssyn. Dette gælder både i forhold til børnenes eget mentale helbred, deres nysgerrighed og kritiske refleksionsevne. Selvindsigt og selvværd styrkes ved at give børnene en forudsætning for udsyn. Hermed lærer børnene at finde og udvikle deres roller i fællesskaber på lokalt og globalt plan. Vi ønsker at klæde børnene på til at kunne navigere og indgå i en foranderlig og globaliseret verden og give dem værktøjer, der øger deres muligheder for at ændre på verdens klimamæssige og teknologiske udfordringer.

Vi fokuserer på dialogbaseret undervisning, hvor medbestemmelse, anerkendelse og ansvar hjælper børnene til at blive proaktive og dermed i stand til selv at kunne løse praktiske og sociale problemer. Dette sker med støtte fra og i samspil med kompetente og nærværende voksne. 

Undervisning i naturen giver en naturlig løsningsorienteret tilgang til udfordringer på et praktisk såvel som et abstrakt plan. Dermed bliver børnene ikke kun bedre til at reparere i stedet for at erstatte, men også øvet i at tænke mere åbensindet og abstrakt på intellektuelle og følelsesmæssige udfordringer.

Det er vigtigt for os at give børnene en stemme og et medansvar for egen udvikling, og samtidig at være opmærksomme på, at værne om deres ret til at være børn og give slip på kontrollen. Nysgerrighed og fantasi er kardinalpunkter i undervisning og samvær  Vi tror på, at denne tilgang fordrer børnenes engagement og vi lægger stor vægt på at både børn og voksne bevarer deres barnlige begejstring ved at undersøge, lære og udvikle. 

På Lillesyd Friskole er vi overbeviste om at en motivation, der er bæredygtig, skal komme indefra. Derfor ønsker vi at skabe et læringsmiljø, hvor ønsket om at lære er baseret på barnets egen motivation og ikke krav udefra. Med denne tankegang tror vi således på, at vi giver børnene et solidt fundament for at træffe gode valg for både sig selv og andre

grundtvigkoldske
rødder

Med vores Grundtvig-koldske værdiafsæt lægger vi vægt på at skabe et skoleliv, der resonerer med det egentlige levede liv, den frie opbyggelige samtale og gensidig erfaringsudveksling på tværs af aldersskel, køn, og position. Undervisningens mål må ikke blokere for barnets iboende nysgerrighed, men derimod skabe rum for at denne kan blomstre.

Dette fokus betyder konkret at skolens voksne er fleksible i tilrettelæggelsen af dagens undervisning, idet vi på Lillesyd Friskole prioritere tid og rum til at gribe de unikke input børnene bidrager med. I praksis kan dette betyde, at et uventet fund af sommerfuglelarver ikke anses om en forstyrrelse men en kærkommen mulighed for at gøre undervisningen interessant og relaterbar.

Forældreinddragelse

Som forældre i en friskole vil der indgå en større form for forældreinddragelse, end man ellers vil møde på den lokale folkeskole.
Forældrene er en del af fællesskabet, der både er med til at definere skolens indhold og sørge for at rammerne omkring undervisningen er gode.

Da vi er en Grundtvig-Koldsk funderet skole, inviterer vi forældre såvel som bedsteforældre til at bidrage til undervisningen med livsfortællinger, erhvervsberetninger eller interesseområder.

Vi ønsker at formidle mangfoldige livserfaringer til børnene, på denne måde, for at give dem en bred vifte af livsvalg, som de kan spejle sig i.

Derudover vil der være brug for mere lavpraktisk hjælp, både forældre imellem og på skolen. Forældreinddragelsen vil således konkret udmønte sig i frivillige arbejdsdage, hvorved vi også styrker forældrefællesskabet.

LEDELSE

BESTYRELSE
Skolens bestyrelse består af en gruppe engagerede forældre samt medlemmer af den oprindelige initiativgruppe. Vi er en divers gruppe bestående af lærere, pædagoger, håndværksuddannede, akademikere og kreative fag. Flere medlemmer af bestyrelsen har en uddannelsesmæssig baggrund fra Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Vi er en mangfoldig gruppe hvilket vi oplever som en enorm styrke, sammen skaber vi grundlaget for en bæredygtig skolegang for vores børn. Som del af forældrekredsen på LilleSyd FriSkole vil det være muligt at blive en del af bestyrelsen, næste valg til bestyrelsen vil ske ved udgangen af 2021.  

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand:
Sara Pernille Taasby

Næstformand:
Johan Bjørn Leth

Kasserer:
Jesper Havaleschka

Suppleant:
Sandra Olesen

SKOLENS ADVISORY BOARD
På Lillesyd Friskole har vi allieret os med nogle af landets førende forskere inden for skole- og uddannelsesområdet. Ved løbende at rådføre os med vores advisory board sikrer vi, at vores visioner og fremtidsplaner er i takt med aktuel viden om udvikling og trivsel hos skolebørn.
Vores advisory board  består af:

Ove Korsgaard,
professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet
Ove har særligt forsket i folkehøjskoler og demokrati. Ove er forfatter til en lang række bøger om blandt andet den Grundtvigianske skoleførelse.  Gennem en længerevarende indsats har han ydet et praktisk og teoretisk bidrag til at udvikle og formidle højskole pædagogikken. 

Ove har gennem et langt virke som lærer, forstander og formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark i praksis, både med tale og skrift, været medvirkende til at sætte skoleformen i spil og til debat. 

I 2019 modtog han Højskolepædagogisk Pris for i mange år at have fungeret som en regulær enmandshær i arbejdet med at kaste lys over den danske oplysningstradition, sådan som den især har været forbundet med de frie skoler”.

Lucas Cone Lundbye,
Ph.d.-studerende med fokus på uddannelsesteknologi
Lucas’ forskning undersøger private og kommercielle interesser i det offentlige uddannelsessystem. 
I dialog med lærere, skoleledere, elever og virksomheder forsøger han gennem sit ph.d.-projekt at kortlægge, hvordan ikke-statslige aktører påvirker skolers praksisser, lærer-elev relationer og pædagogiske formål.
Hans overordnede interesse- og vejledningsområder inkluderer uddannelsesteknologi, policy-studier, pædagogisk filosofi, kritisk pædagogik, samt forskellige former for involvering af virksomheder og private fonde i uddannelsessektoren.

Brian Degn Mårtensen,
lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Brian er forfatter til bøger og artikler om filosofi, videnskabsteori, pædagogik og undervisning, og er desuden forelæser og foredragsholder i både ind- og udland.
Især er Brian kendt for sin kritik af konkurrencestaten, men han har også beskæftiget sig med en række andre temaer – fra videnskabsteori til teologiske spørgsmål. Blandt hans mest læste bøger er Tilblivelse og tilsynekomst, Konkurrencestatens pædagogik og Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring.

Nadia Raphael Rathje,
ph.d. stipendiat med projekt om uddannelse for bæredygtig udvikling i skolens praksis, samt tidligere skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager

Nadia har en livslang interesse i udvikling af pædagogik og didaktik i både teori og praksis og ikke mindst i samspillet mellem dem. Hun har været lektor i læreruddannelsen og siden været med til at opstarte Den Grønne Friskole på Amager som skoleleder i skolens fem første leveår. Nu forsker hun i, hvad det vil sige at arbejde for bæredygtig udvikling i skolens praksis. Hvordan kan vi forstå og imødekomme de store dilemmaer og udfordringer vores uddannelsessystem står over for, hvis uddannelse skal medvirke til, at vi kan møde vores tids største udfordringer om en mere bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig fremtid?

Faciliteter

Skolens faciliteter spreder sig over hele LilleSyds 10 hektar store område. Der er rum til fællessang, fordybelse og til udforskning og leg.
Det meste af området er natur, enge og små granskove – køkkenhave og et 120 kvm stort drivhus, orangeri samt dyrehold. Vi har grise, geder, høns og påfugle.

Friskolen har fået tildelt det såkaldte ‘trekantsstykke’, som er placeret overfor geder og høns. Der er masser af plads til f.eks at bygge et shelter, lave bålplads og lave skovhave. Her bliver de fysiske faciliteter placeret. På samme mark ligger også skolekontor-hytten.
Noget af undervisningen vil foregå i det store Orangeri, som ligger mellem Gildesal og trekantsstykket. Her vil elever og lærere kunne nyde en kombineret indendørs/udendørs oplevelse og tænde op i den store pejs.
I LilleSyds Gildesal vil der hver morgen kaldes til samling og morgensang. Der er højt til loftet og plads til store armbevægelser. Her er også mulighed for at trække undervisningen indendørs og der er projektor og lærred.
I forbindelse med Gildesalen har vi LilleSyds store industrikøkken, der kan indgå i jord-til-bord-undervisning.
Sidst men ikke mindst har vi forhindringsbanen, som giver god motion og benhårde udfordringer.

priser

Lillesyd Friskole tilbyder SFO-førskole med start 01.04.2021. Prisen herfor er 2500,- månedligt og inkluder bl.a. en frokostordning af økologiske råvarer. Frokostordningen er en del af pakken og kan ikke til- eller fravælges.

Lillesyd Friskole tilbyder skolestart i august måned. Betaling for friskole foregår med 12 lige store rater, hvor hver rate antager en sum af 1300,- for første barn, 1150,- for andet barn og 1000,- for tredje barn. Efter tredje barn ydes der ikke yderligere rabatter. Til friskolen er der tilknyttet en SFO. SFO’en er en integreret del af friskolen og koster yderligere 550,-, hvori indgår et beløb på 50,- til friskolens solidaritetspulje. Friskolen har desuden egen økologisk madordning. Denne beløber sig til 450,-. Hverken SFO eller madordning kan fravælges. Således beløber de samlede udgifter sig for 1. barn til 2300,-, 2. barn til 2150,- og 3. barn til 2000,- om måneden.
 
Som forælder er man desuden medlem af forældrekredsen og dermed både stemme- og opstillingsberettiget til friskolens generalforsamling hhv. bestyrelse. Dertil tilbyder vi friskolens øvrige interessenter at melde sig ind i skolekredsen. Medlemskab af skolekredse koster 50,- om måneden og giver adgang til at deltage i skolens åbne arrangementer, herunder at være stemme- og opstillingsberettiget til friskolens generalforsamling hhv. bestyrelse.
 
Økonomi, i overblik
Indmeldelsesgebyr, familie (engangsbeløb)
1500,-
SFO-førskole (inkl. øko-madordning)
2500,- per måned
 
 
1. barn
2. barn
3. barn
Friskole (12 årlige rater)
1300,-
pr. måned
1150,-
pr. måned
1000,-
pr. måned
SFO
550,-
pr. måned
550,-
pr. måned
550,-
pr. måned
Øko-madordning
450,-
pr. måned
450,-
pr. måned
450,-
pr. måned
I alt
2300,-
pr. måned
2150,-
pr. måned
2000,-
pr. måned
 
Medlemskab af skolekreds
50,- per måned
 

VEDTÆGTER

Skolens vedtægter er vedtaget den 21. april 2021 og godkendt af Undervisningsministeriet den 25. juni 2021 samt offentliggjort på hjemmesiden den 15. juli 2021.

Du kan læse vedtægter for Lillesyd Friskole her

skolens VISION

Vores ambition er at medskabe ansvarsfulde verdensborgere med bæredygtige livssyn. Dette gælder både i forhold til børnenes eget mentale helbred, deres nysgerrighed og kritiske refleksionsevne. Selvindsigt og selvværd styrkes ved at give børnene en forudsætning for udsyn. Hermed lærer børnene at finde og udvikle deres roller i fællesskaber på lokalt og globalt plan. Vi ønsker at klæde børnene på til at kunne navigere og indgå i en foranderlig og globaliseret verden og give dem værktøjer, der øger deres muligheder for at ændre på verdens klimamæssige og teknologiske udfordringer.

Vi fokuserer på dialogbaseret undervisning, hvor medbestemmelse, anerkendelse og ansvar hjælper børnene til at blive proaktive og dermed i stand til selv at kunne løse praktiske og sociale problemer. Dette sker med støtte fra og i samspil med kompetente og nærværende voksne. 

Undervisning i naturen giver en naturlig løsningsorienteret tilgang til udfordringer på et praktisk såvel som et abstrakt plan. Dermed bliver børnene ikke kun bedre til at reparere i stedet for at erstatte, men også øvet i at tænke mere åbensindet og abstrakt på intellektuelle og følelsesmæssige udfordringer.

Det er vigtigt for os at give børnene en stemme og et medansvar for egen udvikling, og samtidig at være opmærksomme på, at værne om deres ret til at være børn og give slip på kontrollen. Nysgerrighed og fantasi er kardinalpunkter i undervisning og samvær  Vi tror på, at denne tilgang fordrer børnenes engagement og vi lægger stor vægt på at både børn og voksne bevarer deres barnlige begejstring ved at undersøge, lære og udvikle. 

På Lillesyd Friskole er vi overbeviste om at en motivation, der er bæredygtig, skal komme indefra. Derfor ønsker vi at skabe et læringsmiljø, hvor ønsket om at lære er baseret på barnets egen motivation og ikke krav udefra. Med denne tankegang tror vi således på, at vi giver børnene et solidt fundament for at træffe gode valg for både sig selv og andre.

grundtvigkoldske rødder

Med vores Grundtvig-koldske værdiafsæt lægger vi vægt på at skabe et skoleliv, der resonerer med det egentlige levede liv, den frie opbyggelige samtale og gensidig erfaringsudveksling på tværs af aldersskel, køn, og position. Undervisningens mål må ikke blokere for barnets iboende nysgerrighed, men derimod skabe rum for at denne kan blomstre.

Dette fokus betyder konkret at skolens voksne er fleksible i tilrettelæggelsen af dagens undervisning, idet vi på Lillesyd Friskole prioritere tid og rum til at gribe de unikke input børnene bidrager med. I praksis kan dette betyde, at et uventet fund af sommerfuglelarver ikke anses om en forstyrrelse men en kærkommen mulighed for at gøre undervisningen interessant og relaterbar.

Forældreinddragelse

Som forældre i en friskole vil der indgå en større form for forældreinddragelse, end man ellers vil møde på den lokale folkeskole.
Forældrene er en del af fællesskabet, der både er med til at definere skolens indhold og sørge for at rammerne omkring undervisningen er gode.
Da vi er en Grundtvig-Koldsk funderet skole, inviterer vi forældre såvel som bedsteforældre til at bidrage til undervisningen med livsfortællinger, erhvervsberetninger eller interesseområder.

Vi ønsker at formidle mangfoldige livserfaringer til børnene, på denne måde, for at give dem en bred vifte af livsvalg, som de kan spejle sig i.

Derudover vil der være brug for mere lavpraktisk hjælp, både forældre imellem og på skolen. Forældreinddragelsen vil således konkret udmønte sig i frivillige arbejdsdage, hvorved vi også styrker forældrefællesskabet.

Personale

Brian Skaanning Jacobsen

Lærer

Inden vi var så heldige at få Brian hos os på LSF, har han været lærer i folkeskolen i 25 år, hvor han har undervist i primært idræt, biologi og geografi. De sidste 20 år har han boet i Herfølge og været på Strøbyskolen på Stevns.
 
Brian siger selv:
“Jeg har hele tiden syntes, at hele Lillesyd-projektet er super fedt. Da muligheden for at arbejde på Lillesyd Friskole bød sig, var jeg ikke i tvivl om at slå til.
En udeskole med med højt til loftet, hvor børnene primært bliver klogere på verden ved selv at sanse den gennem hele kroppen.
Her er der fleksibilitet og mange muligheder for at skabe en spændende læring hver dag. Her har vi skov og sø, vi dyrker afgrøder og har nærværet, fællesskabet, sang og samværet i centrum.
Helt igennem et skønt sted, der giver børnene en fantastisk hverdag og stor glæde ved indlæring.
Og så er jeg så glad for at være Teamleder for så dejligt et team.”

Katrine Munk Skovbo

Pædagog

Katrine er uddannet socialpædagog og har læst neuropædagogik. Inden vi fik glæden af at have Katrine på LSF, har hun arbejdet på et botilbud for meget sårbare børn og familier i 6 år og efterfølgende på en stor folkeskole i 6 år.
Katrine møder altid os alle sammen – børn, forældre og kollegaer med et kæmpe skønt smil og åbenhed
 
Katrine siger selv:
“Min erfaring og baggrund har lagt et fagligt fokus for mig på, at børn skal have vilkår, der gør dem i stand til at deltage i skolen og deres hverdag med ro, tryghed, gå på mod og robusthed.
Fra mit perspektiv har udeskolen mulighed for at skabe et miljø, hvor børn kan komme tæt på naturen, og hvor de gennem oplevelser heri, finder balance og derved overskud til at udvikle sig.
Som personale deler vi de oplevelser med børnene og oplever også selv i høj grad velvære, ro og overskud. Det giver en skoledag, der er dynamisk og levende for alle parter.”

LEDELSE

FORSTANDER
Skolens forstander:
Jesper Havaleschka

Jesper er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i folkeskolen inden han blev uddannet kandidat i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Han har blandt andet arbejdet med børn på kanten og i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
Jesper er desuden en af initiativtagerne til Lillesyd Friskole og derudover far til Annelise som går på skolen. 

BESTYRELSE
Skolens bestyrelse består af en gruppe engagerede forældre samt medlemmer af den oprindelige initiativgruppe.

Vi er en mangfoldig gruppe hvilket vi oplever som en enorm styrke, sammen skaber vi grundlaget for en bæredygtig skolegang for vores børn. Som del af forældrekredsen på Lillesyd Friskole vil det være muligt at blive en del af bestyrelsen, næste valg til bestyrelsen vil ske ved udgangen af 2021.  

Medlemmer af bestyrelsen:

Formand:
Johan Bjørn Leth

Næstformand:
Mette Kierulff

Kasserer:
Mehmet Pelit

Forældrekredsrepræsentant:
Sandra Piper Olesen

Skolekredsrepræsentant:
Frederik Schelde

Suppleant:
Maria Hansen

Suppleant:
Emil Abkjær Kristensen

 

SKOLENS ADVISORY BOARD
På Lillesyd Friskole har vi allieret os med nogle af landets førende forskere inden for skole- og uddannelsesområdet. Ved løbende at rådføre os med vores advisory board sikrer vi, at vores visioner og fremtidsplaner er i takt med aktuel viden om udvikling og trivsel hos skolebørn.
Vores advisory board  består af:

Ove Korsgaard,
professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet
Ove har særligt forsket i folkehøjskoler og demokrati. Ove er forfatter til en lang række bøger om blandt andet den Grundtvigianske skoleførelse.  Gennem en længerevarende indsats har han ydet et praktisk og teoretisk bidrag til at udvikle og formidle højskole pædagogikken. 

Ove har gennem et langt virke som lærer, forstander og formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark i praksis, både med tale og skrift, været medvirkende til at sætte skoleformen i spil og til debat. 

I 2019 modtog han Højskolepædagogisk Pris for i mange år at have fungeret som en regulær enmandshær i arbejdet med at kaste lys over den danske oplysningstradition, sådan som den især har været forbundet med de frie skoler”.

Lucas Cone Lundbye,
Ph.d.-studerende med fokus på uddannelsesteknologi
Lucas’ forskning undersøger private og kommercielle interesser i det offentlige uddannelsessystem. 
I dialog med lærere, skoleledere, elever og virksomheder forsøger han gennem sit ph.d.-projekt at kortlægge, hvordan ikke-statslige aktører påvirker skolers praksisser, lærer-elev relationer og pædagogiske formål.
Hans overordnede interesse- og vejledningsområder inkluderer uddannelsesteknologi, policy-studier, pædagogisk filosofi, kritisk pædagogik, samt forskellige former for involvering af virksomheder og private fonde i uddannelsessektoren.

Brian Degn Mårtensen,
lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi

Brian er forfatter til bøger og artikler om filosofi, videnskabsteori, pædagogik og undervisning, og er desuden forelæser og foredragsholder i både ind- og udland.
Især er Brian kendt for sin kritik af konkurrencestaten, men han har også beskæftiget sig med en række andre temaer – fra videnskabsteori til teologiske spørgsmål. Blandt hans mest læste bøger er Tilblivelse og tilsynekomst, Konkurrencestatens pædagogik og Skolens praksis – tilgange til pædagogik, undervisning og læring.

Nadia Raphael Rathje,
ph.d. stipendiat med projekt om uddannelse for bæredygtig udvikling i skolens praksis, samt tidligere skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager

Nadia har en livslang interesse i udvikling af pædagogik og didaktik i både teori og praksis og ikke mindst i samspillet mellem dem. Hun har været lektor i læreruddannelsen og siden været med til at opstarte Den Grønne Friskole på Amager som skoleleder i skolens fem første leveår. Nu forsker hun i, hvad det vil sige at arbejde for bæredygtig udvikling i skolens praksis. Hvordan kan vi forstå og imødekomme de store dilemmaer og udfordringer vores uddannelsessystem står over for, hvis uddannelse skal medvirke til, at vi kan møde vores tids største udfordringer om en mere bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig fremtid?

Faciliteter

Skolens faciliteter spreder sig over hele LilleSyds 10 hektar store område. Der er rum til fællessang, fordybelse og til udforskning og leg.
Det meste af området er natur, enge og små granskove – køkkenhave og et 120 kvm stort drivhus, orangeri samt dyrehold. Vi har grise, geder, høns og påfugle.

Friskolen har fået tildelt det såkaldte ‘trekantsstykke’, som er placeret overfor geder og høns. Der er masser af plads til f.eks at bygge et shelter, lave bålplads og lave skovhave. Her bliver de fysiske faciliteter placeret. På samme mark ligger også skolekontor-hytten.

Noget af undervisningen vil foregå i det store Orangeri, som ligger mellem Gildesal og trekantsstykket. Her vil elever og lærere kunne nyde en kombineret indendørs/udendørs oplevelse og tænde op i den store pejs.

I LilleSyds Gildesal vil der hver morgen kaldes til samling og morgensang. Der er højt til loftet og plads til store armbevægelser. Her er også mulighed for at trække undervisningen indendørs og der er projektor og lærred.

I forbindelse med Gildesalen har vi LilleSyds store industrikøkken, der kan indgå i jord-til-bord-undervisning.

Sidst men ikke mindst har vi forhindringsbanen, som giver god motion og benhårde udfordringer.

Priser

Lillesyd Friskole tilbyder SFO-førskole med start 01.04.2021. Prisen herfor er 2500,- månedligt og inkluder bl.a. en frokostordning af økologiske råvarer. Frokostordningen er en del af pakken og kan ikke til- eller fravælges.

Lillesyd Friskole tilbyder skolestart i august måned. Betaling for friskole foregår med 12 lige store rater, hvor hver rate antager en sum af 1300,- for første barn, 1150,- for andet barn og 1000,- for tredje barn. Efter tredje barn ydes der ikke yderligere rabatter. Til friskolen er der tilknyttet en SFO. SFO’en er en integreret del af friskolen og koster yderligere 550,-, hvori indgår et beløb på 50,- til friskolens solidaritetspulje. Friskolen har desuden egen økologisk madordning. Denne beløber sig til 450,-. Hverken SFO eller madordning kan fravælges. Således beløber de samlede udgifter sig for 1. barn til 2300,-, 2. barn til 2150,- og 3. barn til 2000,- om måneden.
 
Som forælder er man desuden medlem af forældrekredsen og dermed både stemme- og opstillingsberettiget til friskolens generalforsamling hhv. bestyrelse. Dertil tilbyder vi friskolens øvrige interessenter at melde sig ind i skolekredsen. Medlemskab af skolekredse koster 50,- om måneden og giver adgang til at deltage i skolens åbne arrangementer, herunder at være stemme- og opstillingsberettiget til friskolens generalforsamling hhv. bestyrelse.
 
Økonomi, i overblik
Indmeldelsesgebyr, familie (engangsbeløb)
1500,-
SFO-førskole (inkl. øko-madordning)
2500,- per måned
 
 
1. barn
2. barn
3. barn
Friskole (12 årlige rater)
1300,-
pr. måned
1150,-
pr. måned
1000,-
pr. måned
SFO
550,-
pr. måned
550,-
pr. måned
550,-
pr. måned
Øko-madordning
450,-
pr. måned
450,-
pr. måned
450,-
pr. måned
I alt
2300,-
pr. måned
2150,-
pr. måned
2000,-
pr. måned
 
Medlemskab af skolekreds
50,- per måned
 

VEDTÆGTER

Skolens vedtægter er vedtaget den 21. april 2021 og godkendt af Undervisningsministeriet den 25. juni 2021 samt offentliggjort på hjemmesiden den 15. juli 2021.

Du kan læse vedtægter for Lillesyd Friskole her

FØLG OS

LILLESYD FRISKOLE @ 2021
Tak til Phie Ambo for udlån af fotos

KONTAKT

FØLG OS

LILLESYD FRISKOLE @ 2021
Tak til Phie Ambo for udlån af fotos