UNDERVISNING

Udeundervisning

På Lillesyd Friskole ønsker vi, at børnene er i tæt berøring med den natur, der netop nu kræver, at vi passer bedre på den. At undervisningen foregår udendørs bevirker, at eleverne aktiverer deres nysgerrighed og sanselighed for naturen og alt hvad man kan lære af den. Skolen følger folkeskolens Fælles Mål. 

Projekterne vi arbejder med på skolen, styrker børnenes fællesskaber og samarbejdsevner, samtidig med at de lærer at se sammenhænge mellem naturen og de obligatorisk faglige læringsmål. 

Vi anerkender folkeskolens obligatoriske fag som væsentlige og nødvendige. Vi tror samtidig på, at disse kan indtænkes i udeskoleundervisning med en langt mere relaterbar tilgang.

Den relaterbare og direkte sanselige tilgang kan eksempelvis komme til udtryk, når matematikken skal bruges til at udregne tilblivelse af skolens nye drivhus, eller når vi lærer om bogstaverne ved at genskabe alfabetet med materialer, vi finder i vores omgivelser 
Fotosyntese og andre umiddelbart abstrakte naturvidenskabelige fænomener internaliseres, når vi skal bruge denne viden i eksempelvis dyrkningen af grøntsager til vores fælles frokost.

BÆREDYGTIGHED

Vi arbejder med bæredygtighed på tre planer.
Bæredygtighed handler helt lavpraktisk om at drive skole på en måde, hvor vi værner om naturen; vi bygger af genbrugsmaterialer, komposterer vores affald og tænker i nye løsninger for at undgå ressourcespild.

På det relationelle plan har vi fokus på et solidt fundament for respektfuldt samvær. Vi anerkender konflikter som en naturlig del af mellemmenneskeligt samvær, og støtter børnene i at lære af forskelligheder, uoverensstemmelser og følelsesmæssige reaktioner. Med denne tilgang styrkes fællesskabet på vores skole og skaber samtidig afsæt for en forståelse for grundlæggende demokratiske samfundsværdier som ligestilling og ‘frihed under ansvar’. 

På det individuelle plan danner samspillet med naturen og oplevelsen af støttet fællesskab et bæredygtigt grundlag for det enkelte barns selvværd og selvforståelse.  Dette støttes ikke mindst af den Grundtvig-Koldske forståelse af fortællingen som afsæt, såvel som andres rige og mangefacetterede indre liv. På Lillesyd Friskole er vi opmærksomme på at værne om barnets naturlige udvikling og lærelyst ved at fokuserer på glæden ved en proces frem for en resultatorienteret tilgang. Vi tror på, at dette er en bæredygtig tilgang til at støtte op om livsduelige børn, senere voksne, med sund dømmekraft og stærk selvfølelse.

Fortælling og fællessang

Hver dag starter vi med at mødes, hilse og indstille os på en ny dag sammen. Denne morgensamling er et vigtigt ritual for vores fællesskab og respektfulde relationer; vi giver os tid til at se hinanden og nænsomt træde ind i dagens udviklingsrum. 

Ved morgensamlingen er der mulighed for at dyrke vores fokus på fortællingen. Fortællingen udmærker sig ved at være præget af engagement og indlevelse fra fortællerens side.

Her kan være tale om en voksen, der med nærvær og autencitet, fortæller børnene et eventyr eller en anekdote. Det kan også være et barn eller en forældre, der har lyst til at dele noget, der ligger dem på sinde. Fortællingen lærer børnene at lytte; en færdighed der nemt overses i den omgivende verden, vi kender i dag. Fortællingernes aldigtige indhold, giver børnene mulighed for at spejle sig selv i de fortællinger, de møder, og giver dem en forståelse for de filosofiske og eksistentielle aspekter ved ethvert menneskeliv. Gennem fortællinger om højtider, myter og sagn, får børnene desuden adgang til en ekstra dimension ved den natur, de hver dag omgiver sig med.      

Fællessang er en væsentlig del af vores morgenstund på Lillesyd Friskole; vi tror på, at det at synge sammen skaber grobund for det fællsskab, der har væsentligt betydning for resten af vores dag sammen. Sangene fra bl.a. Friskolesangbogen udtrykker fælles erfaringer, som børnene kan nikke genkendende til. Sangene udtrykker ting om f.eks. historien, naturen, legen, børnelivet, menneskelivet og det fælles anliggende mellem mennesker. Temaer som måske ikke kan udtrykkes så klart gennem samtalen, men får en særlig kraft gennem det hjertesprog og den poesi, som netop fællessangen kan udtrykke.

De obligatoriske målsætninger

Skolen anerkender vigtigheden af folkeskolens obligatorisk mål for børnenes faglige kunnen. Vi er lovpligtigt, såvel som moralsk forpligtet, på at give vores børn de basale faglige kundskaber, som den danske folkeskole er forpligtet til.

Som det fremgår af beskrivelsen af undervisningen, skabes vejen mod opfyldelse af det obligatoriske ud fra tilgange, der har fokus på nysgerrighed og relaterbarhed. Den læring der udgår fra undervisningen bestræbes på at bevirke en læring, der opleves direkte relevant for barnet. Opøvelse af de obligatoriske kundskaber indgår som en implicit del i undervisningen. 
Vores lovpligtige forpligtelse til opfyldelse af dette mål indebærer eksterne tilsyn jævnfør friskoleloven. Se også under skolens vedtægter.

Fra klassetrin til skolegrupper

Undervisningen foregår som udgangspunkt i skolegrupper ud fra børnenes alder. Ud over skolegrupperne vil der være familiegrupper, som kan spænde fra 0.-9. årgang. Skolegrupperne har, på baggrund af aldersspændet, den naturlige fordel, at de store børn på visse områder får mulighed for at føle ansvar for de mindre børn.

Denne øvelse styrker de store børns selvfølelse samt bidrager til oplevelsen af skolen som et værdifuldt fællesskab.  Et læringsfællesskab hvor en elev bidrager til en andens læring, vil således altid være vurderet gavnligt for begge børn. Disse overvejelser vil tage højde for både faglig og social trivsel.  Den udvikling børnene potentielt kan frembringe hos hinanden, vil til enhver tid ske på baggrund af støtte og solide pædagogiske overvejelserne fra skolens voksne.

Vi tilbyder på nuværende tidspunkt undervisning op til den aldersgruppe der svarer til syvende klassetrin.

Projektarbejde

Som en nyåbnet skole har vi masser af ideer til fremtidige projekter og temaer. Som nye forældre og børn på Lillesyd Friskole vil man desuden have mulighed for at have en høj grad af indflydelse på hvilke projekter, vi kan give os i kast med fremover.

På nuværende tidspunkt har vi følgende temaer og projekter i støbeskeen:

“Etablering af køkkenhave”

 “Hvad kan vi gøre for at passe på vores område lige nu”

“Teater- og Fortælle-værksted, evt. sy din egen hånddukke af genbrugsmaterialer”

“Affald- og sorterings-tema ”

“Historieskrivning og fortælleværksted”

“Snit og mal din egen totempæl, herunder finde farver i naturen“

“Lav din egen filtemåtte”, som kan bruges som siddeunderlag i naturen.”

Vi vil gerne bakke op om at børnene lærer selv at kunne løse praktiske opgaver. Det betyder, at småreparationer eller projekter vedrørende skolens område kan gøres til et projekt, eller være en del af de undervisningsmæssige gøremål i stedet for at smide væk og købe nyt. Ved at inddrage børnene i disse daglige gøremål, giver vi mulighed for at børnene, også på det mere abstrakte og intellektuelle plan opøver en vane for problemløsning og proaktiv indstilling.

Også etablering af køkkenhave og drivhuse, til brug for skolens børn og voksne er et løbende projekt med mange iboende læringspotentialer. Foruden de projekter der er oplistet ovenfor, kan den projektorienterede tilgang også være en aktivitet baseret på det enkelte barns interesse for et specifikt emne. I et tilfælde hvor barnet kaster sin kærlighed på et særligt emne ønsker vi, under hensyntagen til det samlede læringsmiljø, at bakke op om netop dette. Her er det underviserens opgave at finde veje til implementering af de obligatoriske mål, på en måde der harmonere med et givent projekt.

SKOLEN I SAMFUNDET

På Lillesyd Friskole er det vores ambition at fremelske forståelsen af engagement hos børnene – på både stor og lille skala. Med vores bæredygtige udgangspunkt vil vi have fokus på det globale udsyn, klimaforandringer og grøn omstilling.

Foruden det globale perspektiv ønsker vi, at skolen som helhed skal tage del i lokalmiljøet i Herfølge og omegn. Et lokalt engagement kan være alt fra besøgsvenner fra det lokale plejehjem til initiativer til bevarelse af områdets vilde naturområder. Skolens engagement i samfundet på stor og lille skala kan se ud på mange forskellige måder. Fælles er, at vi kan vise børnene, at vi ved at løfte i fællesskab – lokalt og globalt, åbner muligheder og skaber sammenhængskraft.  

Vi ønsker således at  bruge lokalområdets erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner, såvel som vi planlægger at have udenlandske skoler som samarbejdspartnere. Vi vil besøge skoler fra andre, der ligner os og som er forskellige fra os – for at lære af dem og endeligt også at lære mere om os selv.

Udeundervisning

På Lillesyd Friskole ønsker vi, at børnene er i tæt berøring med den natur, der netop nu kræver, at vi passer bedre på den. At undervisningen foregår udendørs bevirker, at eleverne aktiverer deres nysgerrighed og sanselighed for naturen og alt hvad man kan lære af den. Skolen følger folkeskolens Fælles Mål.

Projekterne vi arbejder med på skolen, styrker børnenes fællesskaber og samarbejdsevner, samtidig med at de lærer at se sammenhænge mellem naturen og de obligatorisk faglige læringsmål.

Vi anerkender folkeskolens obligatoriske fag som væsentlige og nødvendige. Vi tror samtidig på, at disse kan indtænkes i udeskoleundervisning med en langt mere relaterbar tilgang.

Den relaterbare og direkte sanselige tilgang kan eksempelvis komme til udtryk, når matematikken skal bruges til at udregne tilblivelse af skolens nye drivhus, eller når vi lærer om bogstaverne ved at genskabe alfabetet med materialer, vi finder i vores omgivelser 
Fotosyntese og andre umiddelbart abstrakte naturvidenskabelige fænomener internaliseres, når vi skal bruge denne viden i eksempelvis dyrkningen af grøntsager til vores fælles frokost.

Bæredygtighed

Vi arbejder med bæredygtighed på tre planer.
Bærerdygitighed handler helt lavpraktisk om at drive skole på en måde, hvor vi værner om naturen; vi bygger af genbrugsmaterialer, komposterer vores affald og tænker i nye løsninger for at undgå ressourcespild.

På det relationelle plan har vi fokus på et solidt fundament for respektfuldt samvær. Vi anerkender konflikter som en naturlig del af mellemmenneskeligt samvær, og støtter børnene i at lære af forskelligheder, uoverensstemmelser og følelsesmæssige reaktioner. Med denne tilgang styrkes fællesskabet på vores skole og skaber samtidig afsæt for en forståelse for grundlæggende demokratiske samfundsværdier som ligestilling og ‘frihed under ansvar’. 

På det individuelle plan danner samspillet med naturen og oplevelsen af støttet fællesskab et bæredygtigt grundlag for det enkelte barns selvværd og selvforståelse.  Dette støttes ikke mindst af den Grundtvig-Koldske forståelse af fortællingen som afsæt, såvel som andres rige og mangefacetterede indre liv. På Lillesyd Friskole er vi opmærksomme på at værne om barnets naturlige udvikling og lærelyst ved at fokuserer på glæden ved en proces frem for en resultatorienteret tilgang. Vi tror på, at dette er en bæredygtig tilgang til at støtte op om livsduelige børn, senere voksne, med sund dømmekraft og stærk selvfølelse.

Fortælling
og fællessang

Hver dag starter vi med at mødes, hilse og indstille os på en ny dag sammen. Denne morgensamling er et vigtigt ritual for vores fællesskab og respektfulde relationer; vi giver os tid til at se hinanden og nænsomt træde ind i dagens udviklingsrum. 

Ved morgensamlingen er der mulighed for at dyrke vores fokus på fortællingen. Fortællingen udmærker sig ved at være præget af engagement og indlevelse fra fortællerens side.

Her kan være tale om en voksen, der med nærvær og autencitet, fortæller børnene et eventyr eller en anekdote. Det kan også være et barn eller en forældre, der har lyst til at dele noget, der ligger dem på sinde. Fortællingen lærer børnene at lytte; en færdighed der nemt overses i den omgivende verden, vi kender i dag. Fortællingernes aldigtige indhold, giver børnene mulighed for at spejle sig selv i de fortællinger, de møder, og giver dem en forståelse for de filosofiske og eksistentielle aspekter ved ethvert menneskeliv. Gennem fortællinger om højtider, myter og sagn, får børnene desuden adgang til en ekstra dimension ved den natur, de hver dag omgiver sig med.      

Fællessang er en væsentlig del af vores morgenstund på Lillesyd Friskole; vi tror på, at det at synge sammen skaber grobund for det fællsskab, der har væsentligt betydning for resten af vores dag sammen. Sangene fra bl.a. Friskolesangbogen udtrykker fælles erfaringer, som børnene kan nikke genkendende til. Sangene udtrykker ting om f.eks. historien, naturen, legen, børnelivet, menneskelivet og det fælles anliggende mellem mennesker. Temaer som måske ikke kan udtrykkes så klart gennem samtalen, men får en særlig kraft gennem det hjertesprog og den poesi, som netop fællessangen kan udtrykke.

De obligatoriske
Målsætninger

Skolen anerkender vigtigheden af folkeskolens obligatorisk mål for børnenes faglige kunnen. Vi er lovpligtigt, såvel som moralsk forpligtet, på at give vores børn de basale faglige kundskaber, som den danske folkeskole er forpligtet til.

Som det fremgår af beskrivelsen af undervisningen, skabes vejen mod opfyldelse af det obligatoriske ud fra tilgange, der har fokus på nysgerrighed og relaterbarhed. Den læring der udgår fra undervisningen bestræbes på at bevirke en læring, der opleves direkte relevant for barnet. Opøvelse af de obligatoriske kundskaber indgår som en implicit del i undervisningen. 

Vores lovpligtige forpligtelse til opfyldelse af dette mål indebærer eksterne tilsyn jævnfør friskoleloven. Se også under skolens vedtægter.

Fra klassetrin
til skolegrupper

Undervisningen foregår som udgangspunkt i skolegrupper ud fra børnenes alder. Ud over skolegrupperne vil der være familiegrupper, som kan spænde fra 0-9 årgang. Familiegrupperne har, på baggrund af aldersspændet, den naturlige fordel, at de store børn på visse områder får mulighed for at føle ansvar for de mindre børn. Denne øvelse styrker de store børns selvfølelse samt bidrager til oplevelsen af skolen som et værdifuldt fællesskab.

Et læringsfællesskab hvor en elev bidrager til en andens læring, vil således altid være vurderet gavnligt for begge børn. Disse overvejelser vil tage højde for både faglig og social trivsel.  Den udvikling børnene potentielt kan frembringe hos hinanden, vil til enhver tid ske på baggrund af støtte og solide pædagogiske overvejelserne fra skolens voksne.

Projektarbejde

Som en nyåbnet skole har vi masser af ideer til fremtidige projekter og temaer. Som nye forældre og børn på Lillesyd Friskole vil man desuden have mulighed for at have en høj grad af indflydelse på hvilke projekter, vi kan give os i kast med fremover.

På nuværende tidspunkt har vi følgende temaer og projekter i støbeskeen:

  • “Etablering af køkkenhave”
  •  “Hvad kan vi gøre for at passe på vores område lige nu”
  • “Teater- og Fortælle-værksted, evt. sy din egen hånddukke af genbrugsmaterialer”
  • “Affald- og sorterings-tema ”
  • “Historieskrivning og fortælleværksted”
  • “Snit og mal din egen totempæl, herunder finde farver i naturen“
  • “Lav din egen filtemåtte”, som kan bruges som siddeunderlag i naturen.
  •  

Vi vil gerne bakke op om at børnene lærer selv at kunne løse praktiske opgaver. Det betyder, at småreparationer eller projekter vedrørende skolens område kan gøres til et projekt, eller være en del af de undervisningsmæssige gøremål i stedet for at smide væk og købe nyt. Ved at inddrage børnene i disse daglige gøremål, giver vi mulighed for at børnene, også på det mere abstrakte og intellektuelle plan opøver en vane for problemløsning og proaktiv indstilling.

Også etablering af køkkenhave og drivhuse, til brug for skolens børn og voksne er et løbende projekt med mange iboende læringspotentialer. Foruden de projekter der er oplistet ovenfor, kan den projektorienterede tilgang også være en aktivitet baseret på det enkelte barns interesse for et specifikt emne. I et tilfælde hvor barnet kaster sin kærlighed på et særligt emne ønsker vi, under hensyntagen til det samlede læringsmiljø, at bakke op om netop dette. Her er det underviserens opgave at finde veje til implementering af de obligatoriske mål, på en måde der harmonere med et givent projekt.

skolen i
samfundet

På Lillesyd Friskole er det vores ambition at fremelske forståelsen af engagement hos børnene – på både stor og lille skala. Med vores bæredygtige udgangspunkt vil vi have fokus på det globale udsyn, klimaforandringer og grøn omstilling.   

Foruden det globale perspektiv ønsker vi, at skolen som helhed skal tage del i lokalmiljøet i Herfølge og omegn.

Et lokalt engagement kan være alt fra besøgsvenner fra det lokale plejehjem til initiativer til bevarelse af områdets vilde naturområder. Skolens engagement i samfundet på stor og lille skala kan se ud på mange forskellige måder. Fælles er, at vi kan vise børnene, at vi ved at løfte i fællesskab – lokalt og globalt, åbner muligheder og skaber sammenhængskraft.  

Vi ønsker således at  bruge lokalområdets erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner, såvel som vi planlægger at have udenlandske skoler som samarbejdspartnere. Vi vil besøge skoler fra andre, der ligner os og som er forskellige fra os – for at lære af dem og endeligt også at lære mere om os selv.

VEDTÆGTER

Her kan du læse skolen vedtægter.
Offentliggjort på skolens hjemmeside d. 21/1 2021.

FØLG OS

LILLESYD FRISKOLE @ 2021
Tak til Phie Ambo for udlån af fotos

FØLG OS

LILLESYD FRISKOLE @ 2021
Tak til Phie Ambo for udlån af fotos